Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti (postoje i takozvane stvarne službenosti, o kojima pišemo u posebnom članku). Ona pripadaju tačno određenim osobama i ne mogu se prenositi na druge.

Vrste ličnih službenosti

Pravo plodouživanja ovlašćuje nekog da upotrebljava tuđu stvar (da stanuje u stanu, koristi lokal, obrađuje zemlju i slično) i ubira njene plodove (uzima novac od zakupnine, sakuplja letinu…) bez smanjenja vrednosti same nekretnine i promene njene namene.

Pravo upotrebe, u stvari, isto je što i pravo plodouživanja, samo što onaj ko ima ovo pravo može da koristi nekretninu i ubira plod od nje samo za lične potrebe i potrebe članova svoje porodice.

Pravo stanovanja jeste to što mu i ime kaže: pravo da stanuješ u određenom stanu ili kući koji nisu tvoji.

Nastanak i prestanak ličnih službenosti

Lične službenosti nastaju na osnovu odluke suda, ugovora, testamenta i održajem, a prestaju istekom vremena na koje su zasnovane (ako je, npr. ugovorom, to pravo bilo ustanovljeno na određeno vreme), smrću nosioca prava ili njegovim odricanjem od prava, opet odlukom suda ili propašću nekretnine.

Plodouživanje u slučaju nasledstva

Tako, na primer, kada nasleđuju sa ostalim naslednicima, a nemaju dovoljno sredstava za život, ostaviočevi roditelji ili bračni drug mogu u roku od godinu dana od smrti ostavioca zahtevati pravo plodouživanja na celini ili delu zaostavštine koja pripada ostalim naslednicima.

S druge strane, ukoliko neko odluči da svoju imovinu raspodeli dok je još živ, on može ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života da za sebe, svog bračnog druga ili za nekog trećeg zadrži pravo plodouživanja na svim ili nekim nekretninama.

Zadržavanje prava pri otuđenju nekretnine

Prilikom prodaje ili poklanjanja nekretnine, dotadašnji vlasnik može ugovorom da zadrži pravo plodouživanja, upotrebe ili pravo stanovanja u svojoj bivšoj nekretnini, na određeno vreme ili doživotno. Ugovor mora biti sačinjen u pismenom obliku, s potpisima overenim u sudu.

Pravo stanovanja maloletnog deteta

Sud može utvrditi pravo stanovanja maloletnog deteta i roditelja koji vrši roditeljsko pravo u stanu čiji je vlasnik drugi roditelj, pod uslovom da dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo nemaju drugi useljiv stan i da pravo stanovanja ne bi bilo „očigledna nepravda“ za drugog roditelja (šta je očigledna nepravda — procenjuje sud u svakom konkretnom slučaju). Ovo pravo traje do punoletstva deteta.

Ostavite komentar


5 + 5 =